Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών -Ι.Α.Α και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας –Ε.Π.Α.Ψ.Υ.  στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθ>: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο ¨ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», προβαίνουν στην πρόσληψη 17 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.

                                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤον Τελικό Πίνακα Προσληφθέντων σε μορφή pdf ταξινομημένα ανά Κοινωνική Δομή και κωδικό θέσης:
Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 

Εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης, οι προσληφθέντες να προσέλθουν με συμπληρωμένη

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής ή (Κατέβάστε την Δήλωση αποδοχής)

Μη Αποδοχής(Κατεβάστε την δήλωση μη αποδοχής) της θέσης εργασίας στο:  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε

 Ζαν Μωρεάς 20 - Χαλάνδρι,  3ος όροφος , τηλ: 210-6899580

(για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίων)   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μπενιζέλου 4 & Απόλλωνος – Αθήνα, τηλ: 2130174100

 (για το Κοινωνικό Φαρμακείο) 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Γράμμου 61-63 – Μαρούσι, τηλ: 210- 8059920

 (για το Γραφείο Διαμεσολάβησης) 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα των φορέων.

 Δημοσιότητα

Οι Πίνακες καθώς και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής και μη Αποδοχής Θέσεων είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των φορέων: ΠΟΡΕΙΑ ( http://www.poreia.org/ ), I.A.A ( http://www.iaath.gr/ ), Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (http://www.epapsy.gr/ ) καθώς και του Δήμου Χαλανδρίου (http://www.halandri.gr/ ).
Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης αρχίζει την  12/02/2013 και λήγει την 15/02/2013
  Ημερομηνία, 12/02/2013

 

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Α.Α.,

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Ψ.Υ.,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 
                                                                                                                                        

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών -Ι.Α.Α και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας –Ε.Π.Α.Ψ.Υ.,  στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο ¨ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», προβαίνουν στην πρόσληψη 17 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
Η κατάθεση των αιτήσεων έληξε την Τετάρτη 12/12/2012. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τα αποτελέσματα μοριοδότησης ανά Κοινωνική Δομή σε μορφή pdf ταξινομημένα βάσει Αριθμού Πρωτοκόλλου:
 
Άσκηση Ένστασης
Κατά των Πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την Πέμπτη 31/01/2013 και λήγει την Δευτέρα 04/02/2013.  
                           
Υποβολή Φακέλου Ένστασης-Πληροφορίες
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως με αιτιολογημένη επιστολή σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ φάκελο για κάθε Κοινωνική Δομή και κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 στο:
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε
 Ζαν Μωρεάς 20 - Χαλάνδρι,  3ος όροφος , τηλ: 210-6899580
(για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίων) 
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μπενιζέλου 4 & Απόλλωνος – Αθήνα, τηλ: 2130174100
 (για το Κοινωνικό Φαρμακείο)
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Γράμμου 61-63 – Μαρούσι, τηλ: 210- 8059920
 (για το Γραφείο Διαμεσολάβησης)
 
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα των παραπάνω φορέων.
 
Δημοσιότητα
Οι Πίνακες είναι αναρτημένοι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των φορέων:
ΠΟΡΕΙΑ ( http://www.poreia.org/ ), I.A.A ( http://www.iaath.gr/ ), Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (http://www.epapsy.gr/ ) καθώς και του Δήμου Χαλανδρίου (http://www.halandri.gr/ ).

Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης αρχίζει την  Πέμπτη 31/01/2013 και λήγει την Δευτέρα 04/02/2013.               
                             
Ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Προσληφθέντων
Ο Τελικός Πίνακας Προσληφθέντων θα αναρτηθεί αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθέντων ενστάσεων.  
   Ημερομηνία, 31/01/2013
 
ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ
 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Α.Α.,
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Ψ.Υ.,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ